Jak mówić o architekturze i analizować plan budowli (2023)

Nauczysz się

stosować pojęcia związane zopisem architektury;

definiować pojęcie planu budowli oraz określać jakie są jego typy;

wyszczególniać elementy widoczne na rzucie poziomym;

wyjaśniać na co zwracać uwagę, aby właściwie dokonać analizy planu budowli;

analizować oraz czytać plany wybranych dzieł architektury.

m78439d104f70ee6c_0000000000063
Rkc9J1MhwW4l8m78439d104f70ee6c_00000000000351
Sztuka architektury Pojęcia – budowla, budownictwo, architektura czy styl, są wszystkim dobrze znane iniejednokrotnie używane wmowie potocznej, lecz wniniejszym podręczniku wymagają jednak nieco dokładniejszego omówienia. Budowlą – jak wiemy zbudownictwa ogólnego – nazywa się każde dzieło rąk ludzkich trwale połączone zgruntem. Może to być budynek, lub zespół budynków, również most, tunel, wiadukt, anawet droga, słup czy ogrodzenia. Budownictwo – jest to dziedzina działalności człowieka, który opanował techniczne umiejętności wznoszenia budowli lub ich zespołów, odpowiednio na potrzeby bytowe danej epoki. Układ elementów zestawiony przez budowniczego, według wymagań techniki budowlanej wokreślonym czasie jej rozwoju, tworzy konstrukcję budowlaną. Konstrukcja powinna bezpiecznie przenosić strukturę budowlaną. Konstrukcja powinna bezpiecznie przenosić obciążenia wynikające zjej funkcji bez przekroczenia wytrzymałości materiału, zktórego została wykonana. Wdawnych czasach budowniczy był równocześnie architektem ikonstruktorem, aczęsto też kierownikiem budowy. Znajomość wytrzymałości materiałów opierał na doświadczeniu poprzedników iwłasnym, astateczność konstrukcji, wytrzymałość jej elementów idopuszczalne rozpiętości, ustalał wyłącznie metodą doświadczeń na modelach. Dopiero gdy wXVIII wieku wprowadzono do budownictwa żeliwo, anieco później stal iżelbet – następuje zwolna podział na tych, którzy projektują architekturę ifunkcję budynku – czyli architektów itych, którzy obliczają konstrukcję budynku, aby jak najwłaściwiej spełniała nakreślone jej cele, spełniając jednocześnie warunki ekonomiki budownictwa. Jedność wymienionych tutaj czynników – architektury, konstrukcji iekonomiki, ich najprawidłowsze iharmonijne rozwiązanie wprojektowanej budowli, decyduje orandze dzieła iświadczy oumiejętności jego twórców. Widzimy stąd, że rozwój architektury ibudownictwa jest nierozłącznie zsobą związany. Pojęcie architektury – pochodzi od greckiego słowa „architekton”. Architektura jest sztuką kształtowania formy wpowiązaniu zkonstrukcją budowlaną wsposób, który organizuje przestrzeń niezbędną do zaspokojenia materialnych iduchowych potrzeb człowieka. Kształtowanie się tej umiejętności sięga czasów najdawniejszych, gdy człowiek pierwotny rozpoczynał trudną sztukę budowania sobie schronienia przed zimnem, deszczem idzikimi zwierzętami. Umiejętność ta rozwija się od najdawniejszych kultur icywilizacji przez poszczególne epoki historyczne, gromadząc doświadczenia iwzbogacając technikę budowlaną. Poziom, który osiąga architektura wkolejnych okresach rozwojowych, świadczy ouzdolnieniach artystycznych, potrzebach kulturalnych iideowych społeczeństwa danej epoki. Powstanie nowych wartości architektonicznych jest wynikiem udoskonalania starych iwprowadzania nowych postępowych form, nowszych technik budowlanych, poszukiwania ekonomiczniejszych iprostszych rozwiązań wdziedzinie konstrukcji, wiążących się zrozwojem myśli architektonicznej iumiejętności technicznych oraz uzdolnień artystycznych twórców. Forma architektoniczna od najdawniejszych czasów wiąże się zukładem konstrukcyjnym budowli izelementami zktórych się ona składa. Poznanie historycznego rozwoju form iukładu elementów budowlanych niezbędne jest do zrozumienia roli, którą spełnia kompozycja, proporcja iskala detalu wosiągnięciach historycznej iwspółczesnej architektury. Architekci, teoretycy architektury ihistorycy sztuki szukali od dawna ogólnego sformułowania praw rządzących proporcjami warcydziełach architektury światowej. Nie była to sprawa prosta. Zachowanie relacji pomiędzy poszczególnymi elementami budowli ijej całości oraz ujęcie ich współzależności wpewne jednostki liczbowe, nie daje reguły na stworzenie architektury oidealnej harmonii. Oprócz szeregu czynników, warunkujących właściwe proporcje wopracowanym temacie, powinna być zachowana właściwa skala zgodna zprzeznaczeniem obiektu. E. Charytonow, Historia architektury iformy architektoniczne, PWSZ, Warszawa 1963

Jak mówić oarchitekturze ianalizować plan budowli (1)

Zasób interaktywny dostępny pod adresem https://zpe.gov.pl/a/D19gtikCI

Architektura, podobnie jak inne dziedziny sztuki, posługuje się swoistym językiem. Na jego gramatykę składają się: typy budowli, wykształtowane wposzczególnych epokach style, użyte materiały. Analiza dzieła architektonicznego wymaga rozbicia obiektu na elementy składowe iich odczytania. Należy więc dokonać opisu planu architektonicznego, charakterystyki bryły, jej konstrukcji iwykończenia, atakże konstrukcji oraz dekoracji elewacji iwnętrza.

Plan jest rzutem budowli wpostaci rysunku ujętym „zgóry”, który uwzględnia wszystkie podziały wnętrza. Oprócz tych podziałów zzaznaczonymi otworami okiennymi drzwiowymi, widoczne są wnim niektóre elementy konstrukcji, np. podpory (kolumnykolumny, filary). Można zniego również odczytać rodzaj sklepieniasklepienia lub dachu. Podstawowymi kategoriami, rozróżniającymi rzuty poziome są podziały na plany: centralny (koła, kwadratu, krzyża greckiego, wieloboku foremnego lub owalu/elipsy), podłużny (prostokąta, krzyża łacińskiego). Budowle mogą posiadać również założenia opierające się na bardziej skomplikowanej, nieregularnej formie, powstałej zpołączenia kilku figur zbliżonych kształtem do litery alfabetu łacińskiego (T, L, Flub odwróconego E). Cechą niektórych założeń jest oś symetrii (jedną lub kilka).

RaiiDBKVgrWNJ1
Ilustracja przedstawia interaktywny schemat składający się z sześciu kół, zawierający plany budowli założonych na planach centralnych. W środku schematu znajduje się koło z napisem „plan centralny”, od którego strzałki kierują się do kolejnych kół z określeniami: koło, kwadrat, krzyż grecki, wielobok foremny, elipsa. Dodatkowo na każdym z tych pięciu interaktywnych kół umieszczono następujące informacje: 1. Koło. Ilustracja przedstawiająca plan kaplicy pod wezwaniem świętego Mikołaja w Cieszynie, z XI wieku. Zawiera czarno-biały schemat budowli opartej na planie koła. 2. Kwadrat. Ilustracja przedstawiająca plan zamku krzyżackiego z I połowy XIV wieku w Radzyniu Chełmińskim. Zawiera czarno-biały schemat budowli na planie kwadratu. 3. Krzyż grecki. Ilustracja przedstawiająca plan Bazyliki św. Piotra na Watykanie z XVI wieku autorstwa Donato Bramantego. Zawiera czarno-biały schemat budowli na planie krzyża greckiego. 4. Wielobok foremny. Ilustracja przedstawiająca plan kościoła San Vitale w Ravennie z VI wieku. Zawiera czarno-biały schemat budowli na planie ośmioboku. 5. Elipsa. Ilustracja przedstawiająca plan kościoła San Carlo alle Quattro Fontane w Rzymie z XVII wieku autorstwa Francesco Borrominiego. Zawiera czarno-biały schemat budowli na planie wydłużonego krzyża greckiego z elipsą (owalem).
RzMPsdVvcrYly1
Ilustracja przedstawia interaktywny schemat składający się z czterech kół, z przykładami planów budowli założonych na planach podłużnych. W środku znajduje się koło z napisem „plan podłużny”, od którego strzałki kierują się do kolejnych kół z określeniami: prostokąt, w kształcie litery, krzyż łaciński. Dodatkowo na każdym z tych nich umieszczono następujące informacje: 1. Prostokąt. Ilustracja przedstawiająca plan Partenonu greckiego w Atenach z V wieku przed naszą erą. Zawiera czarno-biały schemat budowli na planie prostokąta. 2. Krzyż łaciński. Ilustracja przedstawiająca plan Katedry Najświętszej Marii Panny (Notre Dame) w Chartres we Francji z I połowy XIII wieku. Zawiera czarno-biały schemat budowli na planie krzyża łacińskiego, czyli z transeptem, przecinającym nawę główną, stanowiącym dłuższe ramię krzyża. 3. W kształcie litery C. Ilustracja przedstawiająca plan Pałacu w Wilanowie w Warszawie z II połowy XVII wieku. Zawiera czarno-biały schemat budowli na planie zbliżonym do litery C.

Podczas analizy planu kościoła należy wskazać iopisać widoczne jego elementy: ołtarz (zazwyczaj znajduje się od strony wschodniej – kościół określa się jako orientowanyorientowany), prezbiteriumprezbiterium (może być wydłużone lub krótkie, zamknięte prosto lub zakończone absydąabsydą, wielobocznie lub poligonalniepoligonalnie, otoczone obejściemobejściem/ambitemambitem, zzakrystiązakrystią, skarbcem, kaplicamikaplicami, wieżamiwieżami, kryptąkryptą), określić ilość naw wkorpusie (w przypadku jednej nawynawykościół salowykościół salowy), wskazać ilość naw bocznych, obecność transeptutranseptu ijego budowę (jedno lub kilkunawowy, otoczony kaplicamikaplicami). Jeśli wplanie zaznaczone są przęsłaprzęsła, można podać ich ilość, rozpoznać też system zastosowanych sklepień (odpowiednio zaznaczone na planie). Warto zwrócić uwagę, czy obecne są kruchtykruchty zbocznymi wejściami. Wprzypadku kościołów orientowanych wejście znajduje się wfasadziefasadzie zachodniej (front), wktórej mogą pojawić się włączone wkorpus lub do niego dostawione wieże – dwie po bokach lub jedna pośrodku (kościół może być też bezwieżowy), awejście główne może być poprzedzone atriumatrium, narteksemnarteksem, kruchtąkruchtą lub portykiem (wysuniętym, wgłębnym, pozornym).

Do korpusu głównego budowli świeckich mogą być dostawione skrzydła, mające znaczenie dla odczytania planu - mogą tworzyć układ zamknięty lub otwarty, kształt litery, podkowy. Częstym elementem budowli jest dziedziniecdziedziniec, areprezentacyjne budowle mogą posiadać wieże (o przekroju, np. kwadratu). Innymi istotnymi pomieszczeniami są: oficyny (wolnostojące lub połączone zkorpusem kolumnadkolumnad, galerią), taras, schody. Jeśli na planie wydzielone są pomieszczenia, warto podjąć się próby określenia ich przeznaczenia (np. klatka schodowa, sala balowa, westybulwestybul, gabinetgabinet, jadalnia, antresolaantresola itp.)

RiRx34DUGRDjN1
Ilustracja interaktywna przedstawiająca dwa schematy świątyni Chonsu w Karnaku. Pierwszy ukazuje podłużny przekrój budowli przedstawionej w rysunku perspektywicznym, na którym widoczne są poszczególne części budynku i konstrukcja kolumnowa, szczegółowo oznaczone ma planie. Drugi schemat jest rzutem poziomym. Dodatkowo na drugiej ilustracji umieszczono informacje dotyczące elementów planu świątyni następujących kolejno po sobie: 1. aleja sfinksów, 2. obeliski, 3. pylony, 4. dziedziniec podcieniowy, 5. sala modłów (hypostylowa), 6. sala na barkę, 7. miejsce święte.
RnPovwN8YjW5d1
Ilustracja interaktywna przedstawia czarno-białe schematy ukazujące plany świątyń greckich. Obrazują one kolejne etapy rozwoju świątyń. Na planach czarną ciągłą linią zaznaczone są ściany, a białe linie znajdujące się między nimi oznaczają wejścia do świątyni. Kropkami zaznaczone są kolumny tworzące kolumnadę. Schematy kolejno ukazują zwiększanie ilości kolumn, powstanie podwójnej kolumnady i utworzenie otwartej przestrzeni poprzez wprowadzenie dodatkowego wejścia/wyjścia w układzie pionowym. Dodatkowo na ilustracji umieszczono następujące informacje nazw typów świątyni: 1. Templum in antis (niewielka świątynia, gdzie w fasadzie pomiędzy antami występują dwie kolumny), 2. Prostylos (z kolumnadą tylko przed elewacją frontową, zwykle są to cztery kolumny), 3. Amfiprostylos (z kolumnadą, złożoną na ogół z czterech kolumn w elewacjach frontowej i tylnej), 4. Peripteros (budowla otoczona pojedynczą kolumnadą), 5. Pseudoperipteros (kolumnada zastąpiona półkolumnami wtopionymi w ścianę oraz kolumnada w elewacjach frontowej i tylnej), 6. Dipteros (budowla otoczona podwójną kolumnadą), 7. Świątynia hypetralna (nie posiadająca dachu, 8. Pseudodipteros (dwa rzędy kolumn biegnące dookoła, ale drugi rząd jest wtopiony w ścianę budynku), 9. Tolos (budowla na panie koła, otoczona kolumnadą), 10. Monopteros (budowla na panie koła, otoczona kolumnadą. Także budynek na planie koła bez ścian, kryty dachem).
R1CaIDapG4rST1
Ilustracja interaktywna przedstawia czarno-biały schemat ukazujący plan greckiej świątyni Partenon w Atenach z V wieku przed naszą erą. Jego forma jest pionowym prostokątem. Linią ciągłą zaznaczone są ściany, a kropkami kolumny wewnątrz oraz ciągłe ich układy, tworzące kolumnadę. Białe linie oznaczają wejścia do świątyni, znajdujące się w elewacji frontowej i tylnej. Dodatkowo na ilustracji umieszczono następujące informacje: 1. Pronaos (przedsionek, z kolumnadą), 2. Naos (centralna część świątyni, gdzie przechowywano posąg bóstwa, z kolumnadą z trzech stron z pominięciem wejścia), 3. Opistodomos (pomieszczenie na tyłach świątyni, oddzielone od naosu ścianą, z przodu otwarte, z kolumnadą), 4. Anta (odcinek ściany bocznej naosu, wysunięte przed ścianę frontową), 5. Kolumnada (rząd lub kilka rzędów kolumn połączonych ze sobą belkowaniem).
R12WF4F2W1qVa1
Ilustracja interaktywna przedstawia czarno-biały schemat ukazujący plan wczesnochrześcijańskiej bazyliki św. Piotra w Rzymie, pochodzącej z IV wieku. Rzut poziomy przedstawia plan oparty na kształcie wydłużonego prostokąta zakończonego położonym do niego prostokątem pod kątem prostym i wystającym poza jego szerokość, a na dłuższym boku dokładnie na środku znajduje się niewielkie, dodatkowe pomieszczenie o kształcie półokręgu - to apsyda. Plan bazyliki zawiera wszystkie ściany wraz z elementami konstrukcyjnymi: rzędami filarów. Dodatkowo na ilustracji umieszczono informacje na temat wszystkich elementów budowli oznaczonych na planie: 1. prezbiterium, 2. apsyda, 3. transept, 4. nawa główna, 5. nawy boczne, 6. nawy boczne, 7. narteks, 8. atrium, 9. fontanna , 10. portyk.
R1RENyStV4veq1
Ilustracja interaktywna przedstawia czarno-biały schemat ukazujący plan kościoła San Vitale w Rawennie z VI wieku. Plan jest oparty na ośmiokącie foremnym. Na planie linią czarną zaznaczone ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne filary, a kropkami kolumny. Dodatkowo na ilustracji umieszczono informacje o elementach konstrukcyjnych budowli: 1. nawa środkowa na planie ośmioboku (oktagon), 2. prezbiterium, 3. apsyda, 4. Siedem półokrągłych nisz, przyległych do nawy środkowej, 5. obejście nawy środkowej z arkadami, 6. narteks, 7. wieża z klatką schodową.
R17VG0Lv6W94M1
Ilustracja interaktywna przestawia schemat planu świątyni, opartego na planie krzyża łacińskiego. Poniżej czarno-białego rysunku znajdują się kolorowe prostokąty znazwami części planu, po których wskazaniu na planie podświetla się wybrany fragment: nawa główna, nawy boczne, transept, skrzyżowanie nawy głównej ztranseptem, prezbiterium (chór), ambit (obejście), absyda (apsyda), kaplice, przęsło, narteks.
RkTGgLxVZ7XRZ
Jak mówić oarchitekturze ianalizować plan budowli (2)
R5BbJ2G1IXrxR1
Jak mówić oarchitekturze ianalizować plan budowli (3)
RxjTPLIOtn1a01
Jak mówić oarchitekturze ianalizować plan budowli (4)
RhGzvMHHNzX8f1
Jak mówić oarchitekturze ianalizować plan budowli (5)
RhKS1EHnxh9P6

Ćwiczenie1

Wymień cztery poznane elementy starożytnej świątyni egipskiej.

Opisz poniższy plan. Dobierz właściwe określenia wskazanych pomieszczeń.

miejsce święte, sala na barkę, dziedziniec podcieniowy, sala hypostylowa

Jak mówić oarchitekturze ianalizować plan budowli (6)

.................

.................

.................

.................

RHDdlnmFPjaYi

Ćwiczenie2

Wymień cztery nazwy planów starożytnych świątyń greckich.

Wpisz nazwy planom świątyń greckich.

Jak mówić oarchitekturze ianalizować plan budowli (7)

.................

.................

.................

.................

R11tn0TXjsG6W

Ćwiczenie3

Podaj pięć elementów bazyliki wczesnochrześcijańskiej.

Podpisz wskazane elementy planu.

Jak mówić oarchitekturze ianalizować plan budowli (8)

.................

.................

.................

.................

.................

.................

R1IQG2GqRoRjK

Ćwiczenie4

Odpowiedz, w jaki sposób rozwijały się plany świątyń greckich.

Rozpoznaj zamieszczony na ilustracji rodzaj planu izaznacz właściwe dla niego określenia.

  • prostokąta
  • koła
  • centralny
  • podłużny

Jak mówić oarchitekturze ianalizować plan budowli (9)

RkBDQ71BEuTyn

Ćwiczenie5

Opowiedz, jaka świątynia została wybudowana na planie elipsy?

Dla przedstawionego planu zaznacz właściwe określenia.

  • podłużny
  • centralny
  • krzyża greckiego
  • krzyża łacińskiego
  • prostokąta

Jak mówić oarchitekturze ianalizować plan budowli (10)

RPA3etkysuffu

Ćwiczenie6

Wyjaśnij różnicę pomiędzy umiejscowieniem na planie przypory i filaru międzynawowego.

Podpisz wskazane elementy konstrukcyjne widoczne na planie.

Jak mówić oarchitekturze ianalizować plan budowli (11)

.................

.................

.................

REij9nZjmT2Sj

Ćwiczenie7

Podaj nazwę świątyni wybudowanej na planie oktogonalnym (ośmiokąta).

Uzupełnij informacje dotyczące planu budowli umieszczonego poniżej.

Plan ukazuje kościół .................... w................, który pochodzi z............ wieku. Założony jest na planie (centralnym/podłużnym) .....................
Cyframi zostały oznaczone następujące elementy (obejście zarkadami, narteks, prezbiterium, apsyda, nawa środkowa na planie ośmioboku, wieża zklatką schodową, półokrągłe nisze):
1. ......................................................................
2. ........................
3. ............
4. ........................................
5. ..........................................
6. ..............
7. ......................................................

R1F0ja8JJsyyL1
Jak mówić oarchitekturze ianalizować plan budowli (12)
Rht5D4PKdj4gf

Ćwiczenie8

Wymień trzy rodzaje sklepień.

Do schematów sklepień dopisz właściwe nazwy.

Jak mówić oarchitekturze ianalizować plan budowli (13)

.................

.................

.................

m78439d104f70ee6c_0000000000222
Absyda

Absyda

warchitekturze (gł. sakralnej) pomieszczenie na rzucie półkola, półelipsy, trójliścia, podkowy, trapezu lub wieloboku, zamykające prezbiterium lub nawę (niekiedy nawy boczne iramiona transeptu), orównej lub mniejszej od nich wysokości iszerokości.

Ambit (obejście)

Ambit (obejście)

wkościołach przejście obiegające prezbiterium, zwykle na przedłużeniu naw bocznych, oddzielone murem lub arkadami.

Antresola

Antresola

(franc. l' entresol) - niskie pomieszczenie mieszkalne jedno lub kilkuizbowe, wydzielone wgórze zprzestrzeni przyziemia (parteru), rzadziej piętra, niestanowiące jednak kondygnacji budynku.

Atrium

Atrium

1. centralne pomieszczenie wstarożytnych domach rzymskich, oświetlane przez otwór wdachu, pod którym był basen na wodę deszczową;
2. dziedziniec wbazylikach starochrześcijańskich, otoczony ze wszystkich stron kolumnadą, poprzedzający właściwy kościół, pełnił rolę narteksu.

Bazylika

Bazylika

warchitekturze chrześcijańskiej, kościół wielonawowy, onawie środkowej wyższej od bocznych (przeciwieństwo kościoła halowego). Wzależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się:
- bazylikę właściwą, onawach krytych odrębnie inawie środkowej oświetlonej najczęściej przez okna ponad dachami naw bocznych;
- pseudobazylikę, onawach krytych wspólnym dachem dwuspadowym inawie środkowej oświetlonej pośrednio poprzez nawy boczne.

Chór (prezbiterium)

Chór (prezbiterium)

przestrzeń kościoła przeznaczona dla duchowieństwa, zazwyczaj węższa iniższa od nawy głównej, wyodrębniona np. balustradą izamknięta np. absydą; wprezbiterium znajduje się ołtarz główny,

Dziedziniec

Dziedziniec

staropol. podwórzec, dworzec, nieprzykryta, wydzielona przestrzeń wobrębie budynku lub zespołu architektonicznego, spełniająca funkcje użytkowo‑reprezentacyjne. Rozróżniamy dziedzińce zamknięte, otoczone ze wszystkich stron zabudowaniami, iotwarte, pozbawione przynajmniej zjednej strony zabudowy architektonicznej.

Facjatka

Facjatka

facjata, pomieszczenie mieszkalne wkondygnacji strychowej, którego okna, przebite przez połać dachu, ujęte są we własne ścianki, nakryte osobnym daszkiem, prostopadłym do kalenicy dachu.

Fasada

Fasada

frontowa ściana lub elewacja budynku.

Gabinet

Gabinet

1) niewielkie pomieszczenie, pozbawione zwykle osobnego wyjścia na korytarz, występujące warchitekturze pałacowej odXVIw.;
2) element przestrzenny kompozycji ogrodowej, ocharakterze wnętrza, wyznaczony strzyżonymi ścianami szpalerów, charakterystyczny dla ogrodów barokowychXVII iXVIIIw.

Kaplica

Kaplica

mała kultowa budowla wolno stojąca lub połączona zwiększym kompleksem architektonicznym, bądź też wyodrębnione wnętrze dla niewielkiej liczby wiernych. (…) Wliturgice chrześcijańskiej - niewielka budowla wolno stojąca lub połączona zkościołem, atakże wydzielone pomieszczenie zołtarzem stanowiące część większej budowli, apełniące wszystkie liturgiczne funkcje kościelne lub ich część.

Kaplica promienista

Kaplica promienista

kaplice otaczające wieńcem prezbiterium, przylegające do niego.

Kolumna

Kolumna

pionowa podpora architektoniczna oprzekroju kolistym, pełniąca również funkcje dekoracyjną; składa się ztrzech części: głowicy, trzonu ibazy, lub przynajmniej zdwóch pierwszych.

Kolumnada

Kolumnada

jeden lub kilka rzędów kolumn połączonych ze sobą belkowaniem lub łukami arkadowymi; może pełnić funkcję konstrukcyjną lub dekoracyjną: stanowi najczęściej wyodrębniony, silnie akcentowany element wobrębie budowli bądź budowlę wolno stojącą.

Kopuła

Kopuła

sklepienie zamknięte oosi pionowej, wznoszone nad pomieszczeniami na planie centralnym (okrągłym, kwadratowym, wielobocznym), także iwyodrębniona zewnętrzna część budowli, zawierająca takie sklepienie (kopuła zewnętrzna). Zasadniczą częścią kopuła jako sklepienia jest czasza (kalota), która wprzekroju może dawać łuk półkolisty, koszowy, ostrołukowy, cebulasty, eliptyczny itp.

Kościół halowy

Kościół halowy

budowla sakralna, wktórej wszystkie nawy mają jednakową wysokość, anawa gł., pozbawiona okien, oświetlona jest za pośrednictwem naw bocznych.

Kościół salowy

Kościół salowy

kościół jednonawowy, wktórym prezbiterium inawa mają tę samą szerokość, wysokość iwspólne przykrycie, tworząc jednolite wnętrze sprawiające wrażenie sali; typ kościoła salowego występował, choć stosunkowo rzadko, wokresie romanizmie igotyku.

Kruchta

Kruchta

przedsionek kościoła, poprzedzający wejście główne, czasem także boczne do naw lub zakrystii; pomieszczenie wyodrębnione wewnątrz kościoła, najczęściej pod chórem muzycznym lub wdolnej kondygnacji wieży sytuowanej na osi fasady; niekiedy osobna przybudówka, zwykle jednokondygnacjowa.

Krypta

Krypta

wstarożytności termin owielu znaczeniach, określający generalnie pomieszczenie zaciemnione, słabo oświetlone dla zachowania niskiej temperatury, ale głównie podziemny korytarz lub salę; wokresie starochrześcijańskiej sklepione pomieszczenie zgrobem świętego wkatakumbach; później podziemne lub na pół podziemne sklepione pomieszczenie pod prezbiterium kościoła, mieszczące relikwie lub grób świętego; służyło także jako miejsce chowania dostojników świeckich iduchownych.

Narteks

Narteks

kryty przedsionek wbazylikach wczesnochrześcijańskich, bizantyjskich iwczesnośredniowiecznych, wformie prostokątnej lub owalnej przybudówki, poprzedzającej wejście do nawy; wśredniowiecznej architekturze narteks przekształcił się wkruchtę.

Nawa

Nawa

część kościoła między prezbiterium akruchtą, przeznaczona dla wiernych. Wzależności od liczby naw rozróżnia się kościoły jedno-, dwu-, trzy-, pięcio- isiedmionawowe. Wzałożeniach wielonawowych rozróżnia się nawą główną, sytuowaną na osi budynku, zazwyczaj szerszą od naw bocznych, oddzielonych od niej najczęściej rzędem podpór (kolumny, filary), oraz nawę poprzeczną (transept), która przecina nawę główną pod kątem prostym, tworząc po jej obu stronach dwa ramiona. Wnajprostszym układzie nawa poprzeczna krzyżuje się znawą główną tuż przy prezbiterium (tzw. rzut krzyża łacińskiego).

Obejście

Obejście

patrz: ambit

Orientowanie

Orientowanie

(łac. oriens - „wschód”) - warchitekturze sakralnej zwrócenie części prezbiterialnej, mieszczącej ołtarz główny, ku wschodowi— wstronę grobu Chrystusa wJerozolimie.

Poligonalny

Poligonalny

(franc. polygonal, od gr. polygonos, „wielokątny”) - układ planu opartego na wielokątnej figurze geometrycznej.

Prezbiterium

Prezbiterium

patrz: chór

Przęsło

Przęsło

1) we wnętrzu budowli przestrzeń między parą podpór dźwigających odrębną konstrukcyjnie część sklepienia;
2) wyodrębniona rytmicznie powtarzanymi elementami podziału pionowego część płaszczyzny elewacji (p. ścienne).

Sklepienie

Sklepienie

konstrukcja budowlana wykonana zkamienia naturalnego, sztucznego lub cegły, oprzekroju krzywoliniowym, służąca do przekrycia określonej przestrzeni budynku.

Sklepienie kolebkowe

Sklepienie kolebkowe

(beczkowe) – sklepienie wkształcie połowy leżącego walca przeciętego wzdłuż płaszczyzny poziomej.

Sterczyna

Sterczyna

pionowy, wieńczący element dekoracji arch., np. pinakiel, mały obelisk itp.

System wiązany

System wiązany

system kompozycji przestrzennej wnętrz kościelnych, związany zzastosowaniem sklepień krzyżowych, wktórej jednemu kwadratowemu przęsłu nawy głównej odpowiadają wnawach bocznych po dwa również kwadratowe przęsła, każde opolu stanowiącym 1 /4 powierzchni przęsła głównego.

Transept

Transept

określenie równoznaczne zterminem nawa poprzeczna.

Westybul

Westybul

(franc. vestibule, złac. vestibulum) - przedsionek wniektórych typach budowli świeckich:
1) wdomach prywatnych starożytnej Grecji (prothyron) iRzymu (vestibulum), w. miał najczęściej formę korytarza, wbudynkach publicznych. nadawano mu formy bardziej rozbudowane iozdobniejsze;
2) wpałacach nowożytnych 2 poł. XVI‑XVIIIw. przedpokój ocharakterze reprezentacyjnym lub przy apartamencie mieszkalnym;
3) ob. pomieszczenie przejściowe wbudowlach publicznych (teatry, budynki zsalami koncertowymi, reprezentacyjne gmachy itp.), zawierające szatnie iprowadzące niekiedy do głównej klatki schodowej lub hallu.

Wieża

Wieża

budowla lub wyodrębniona część innej budowli na planie koła, owalu, wieloboku lub prostokąta, której wysokość jest wyraźnie zaakcentowana wstosunku do szerokości podstawy.

Zakrystia

Zakrystia

(wł. sacristia - sługa kościelny, zakrystian) - boczne pomieszczenie wświątyni chrześcijańskiej, przylegające od pn. lub pd. ipołączone wejściem zprezbiterium; niekiedy zdrugim wejściem od zewnątrz; przeznaczone do przechowywania szat isprzętów liturgicznych oraz do przygotowywania się kapłanów do odprawiania obrzędów liturgicznych.

Źródła:
Słownik terminologiczny sztuk pięknych, opr. zbiorowe pod red. Krystyny Kubalskiej‑Sulkiewicz, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003
https://archirama.muratorplus.pl/encyklopedia‑architektury (dostęp zdnia 31.03.2018)

m78439d104f70ee6c_0000000000336

A. Basista , Jak czytać architekturę, Universitas, Kraków 2012

C. Davidson Cragoe, Jak czytać architekturę? Najważniejsze informacje ostylach idetalach, Arkady, Warszawa 2009

E. Charytonow,Historia architektury iformy architektoniczne, PWSZ, Warszawa 1963

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, opr. zbiorowe pod red. Krystyny Kubalskiej‑Sulkiewicz, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003

W. Bogusz, Zarys historii architektury, WSiP, Warszawa 1996

https://archirama.muratorplus.pl/encyklopedia‑architektury(dostęp zdnia 31.03.2018)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rubie Ullrich

Last Updated: 18/01/2024

Views: 5783

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rubie Ullrich

Birthday: 1998-02-02

Address: 743 Stoltenberg Center, Genovevaville, NJ 59925-3119

Phone: +2202978377583

Job: Administration Engineer

Hobby: Surfing, Sailing, Listening to music, Web surfing, Kitesurfing, Geocaching, Backpacking

Introduction: My name is Rubie Ullrich, I am a enthusiastic, perfect, tender, vivacious, talented, famous, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.